Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats. Genom att använda denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies.
Ok Mer info
Miljöarbete

Munktell Science Parks miljöberättelse 2015

Miljöpåverkan

Vår största miljöpåvekan är: Transporter/resor: Eftersom vi är engagerade i en del internationella projekt som kräver fysiska möten är det en ganska stor påverkan på miljön. Några av de fysiska mötena kan minskas på, men vissa möten kräver fysik närvaro.

Energiförbrukning: Är också relativt stor och eftersom det inte går att styra över hyresgästernas energiförbrukning är den svår att åtgärda. Det vi kan göra är att medvetandegöra energiförburkningens påverkan på miljön för hyresgästerna.

Inköp material: Öka inköpen på mer miljöanpassade kontorsmaterial mm. Gällande möbler kan det ibland bli en ekonomisk fråga, vilket kan betyda att det inte alltid går att prioritera miljömässiga möbler framför det ekonomiska läget.

Inköp av mat: Tack vare arbetet med miljödiplomeringen har MSP blivit mer upplysta och medvetna om mat & miljö. Vi kommer eftersträva att minst 50 procent av den mat/fika som köps in skall vara ekologisk.

Positiv miljöaspekt: Den miljökompetens som finns bland hyresgästerna på MSP kan vi nyttja då det är flera företag som arbetar med miljöfrågor på olika sätt. Dessa personer kan t ex bjudas in för att kompetensutveckla MSP-personalen samt även hålla i en föreläsning/workshop för hyresgästerna.

Miljömål

Följande miljömål eftersträvar Munktell Science Park

  1. Öka miljömedvetenheten på MSP såväl anställda (12 st) som hjältar/hyresgäster
  2. Alla anställda på MSP ska känna till och i möjligaste mån anamma kommunens resepolicy
  3. Alla MSP-anställda ska öka sin kunskap inom miljöområdet
  4. Målet är att minst 50% av den mat och fika som köps in ska vara ekologisk och kravmärkt

Miljöförbättringar

Miljöarbetet tog fart under maj månad och sedan dess har vi aktivt och medvetet arbetat med miljöfrågor i syfte att bli miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas innan julen 2015. Vi utsåg en miljöansvarig som skulle driva miljöarbetet framåt. Alla medarbetare har blivit involverade mer eller mindre. Ekonom och serviceansvarig har samarbetat med miljöansvarig för att få fram all fakta.

Miljöansvarig har haft kontinuerliga möten med Susanna Thörn på Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö för att stämma av och kunna gå vidare i arbetet med att bli miljödiplomerade. Samarbetet har fungerat mycket bra och Susanna har varit till stor hjälp.

15 sept genomförde Marie Rytterstedt, VD Miljö&Avfallsbyrån en föreläsning för hyresgästerna om hur de kan påverka sin arbetsmiljö.

16 okt alternativt den 4 nov genomfördes en obligatorisk grundläggande miljöutbildning för alla medarbetare på MSP. Alla medarbetare utom en (sjukskriven) medverkade.

23 nov genomförde Karin Lundell, Eskilstuna kommun en föreläsning om mat för medarbetarna på MSP.

25 nov var det en frukostföreläsning om biologisk mångfald på Re-tuna för de företag som miljödiplomerar sig i Eskilstuna.

7 dec genomförde alla medarbetare på Munktell Science Park utbildningen ”miljösmart”.

Miljöfrågan har diskuterats bland medarbetarna på måndagsmöten. Den 23 november gick miljöansvarig igenom Eskilstuna kommuns resepolicy, vilken alla medarbetare skall vara förtrogna med innan årsskiftet.

Kommunikationsansvarig skall se till att miljöarbetet synliggörs på intranät och hemsida samt att miljöpolicyn bifogas åsredovisningen.

Miljönyckeltal

Hur många resor med tåg kommer vi att göra under 2016 (jämför med 2014 och 2015)
– 2014 gjordes 95 stycken resor med tåg

Går energiförbrukningen upp eller ner för varje år
– Elförbrukningen 2014 var 27,89 kWh/kvm

Hur stor andel av våra matinköp är ekologiska?
– För 2014 finns ingen jämförelsesiffra

Hur många mil kommer vi att köra med Mini Coopern 2016 (jämför med 2014 och 2015)
– 2014 åkte vi 710,2 mil

5.1 Miljöpolicy

Munktell Science Park driver en neutral och kreativ mötesplats öppen för alla som är intresserade av idéer, entreprenörskap, innovation och utveckling. Här samlas entreprenörer, idébärare och företagare för att inspireras, skapa affärer och utveckla både sig själv och sin idé/företag. Utöver mötesplatsen erbjuder parken även arbetsplatser och kontor med fokus på kunskapsbaserade verksamheter.

Detta ska uppnås på miljöområdet:

– Vi följer lagar och andra krav relaterade till området.
– Vi höjer medvetandet kring miljöfrågor hos alla medarbetare och uppmuntrar dem till att ta hänsyn till vår miljö i det dagliga arbetet.
– Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i vår verksamhet.
– Vi återvinner och sopsorterar då detta är möjligt, liksom säkerställer att miljöfarligt avfall hanteras på ett säkert sätt.
– Vi minskar antalet resor i möjligaste mån och anammar Eskilstuna kommuns resepolicy.
– Vi arbetar i förebyggande syfte och med att ständigt bli bättre på miljöarbete.

Fakta

Munktell Science Park /Eskilstuna Jernmanufaktur AB
Porttgatan 3
633 42 Eskilstuna

Telefon +46-16 550 00 00
info@munktellsciencepark.se

www.munktellsciencepark.se

Kontaktperson:
Maria Lönnerek
070 1086 29 03
maria@munktellsciencepark.se

Organisationsnr          55 66 63 – 8218
Antal anställda            10
Diplomerade enligt Svensk Miljöbas          December 2015

Relaterade dokument